Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en vervoersvoorwaarden Vi-tes Fietskoerier

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoer van documenten en goederen.

Artikel 2

De opdrachtgever van vi-tes fietskoerier en de afzender waarborgen

 • dat de omschrijving van de aard en inhoud van het verzonden document of goed correct vermeld werd op de verzendingsnota
 • dat het opgegeven ophaal- en leveradres volledig en juist is
 • dat de aan vi-tes fietskoerier toevertrouwde documenten of goederen zodanig verpakt zijn dat zij bestand zijn tegen de normale methodes van behandeling en transport
 • dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten en dat de zending vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen

Artikel 3

vi-tes fietskoerier heeft het recht doch niet de verplichting de aard van iedere zending te controleren. Deze controle kan in geen geval de aansprakelijkheid van vi-tes fietskoerier veroorzaken.

Artikel 4

vi-tes fietskoerier heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die haar zijn toevertrouwd, als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht tot verzending van goederen en/of documenten. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen.

Artikel 5

Bewaarneming van goederen. De waarborg "toevertrouwde goederen" is gedekt voor de B.A. van de verzekeringsnemer in zijn hoedanigheid van bewaarnemer van goederen, conform de artikelen 1382 en volgende, en 1927 van Burgerlijk Wetboek. Blijven van de dekking uitgesloten :

 • de schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing of water
 • de schade die niet voortvloeit uit een oorzaak die buiten het beschadigde voorwerp ligt;
 • diefstal, verduistering, verlies, verdwijning van de toevertrouwde goederen en hun toebehoren;
 • schade aan voor (weder-) verkoop door verzekerde bestemde goederen;
 • de aansprakelijkheid die de verzekerde opneemt indien de opslag gebeurt in zijn eigen belang (art. 1928, 3° B.W.);
 • de aansprakelijkheid die de verzekerde zou opnemen door uitdrukkelijk overeen te komen dat hij als bewaarnemer voor om het even welke schuld aansprakelijk zou zijn (art. 1928, 4° B.W.);
 • behoudens tegenstrijdig beding en afzonderlijk overeen te komen voorwaarden, geldt de waarborg niet voor bulkgoederen, stortgoederen, frigogoederen, gevaarlijke goederen (ADR), levende planten, dieren.

Artikel 6

vi-tes fietskoerier zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhaling, vervoer of levering van documenten en/of pakketten, ongeacht de oorzaak van dergelijke vertraging. Bovendien is vi-tes fietskoerier niet aansprakelijk voor verlies, schade, foute levering of niet-levering als gevolg van:

 • overmacht, toeval of welke oorzaak ook die redelijkerwijze buiten de controle van vi-tes fietskoerier ligt.
 • de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de afzender, de bestemmeling, enige derde die beweert recht te hebben op de zending, ambtenaren van enige administratie, en, indien zij uitdrukkelijk werden aangesteld door de afzender, van enige vervoerder, gemachtigde of plaatsvervangende vennootschap gebruikt voor de verzending, of van enige andere eenheid of derde, natuurlijke of rechtspersoon aan wie vi-tes fietskoerier de zending heeft toevertrouwd voor het vervoer naar bestemmingen die gewoonlijk niet door vi-tes fietskoerier worden aangedaan.
 • de aard van de verzonden documenten, goederen of enig gebrek, eigenaardigheid of fouten eigen eraan.
 • de uitwissing of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan reproducties, elektronische of fotografische beelden of opnamen onder welke vorm ook.

Artikel 7

Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend door de afzender of door de opdrachtgever van vi-tes fietskoerier op de maatschappelijke zetel en dit binnen de 48 uren vanaf de datum van de verzendingsnota. Buiten deze termijn kan geen enkele klacht tegen vi-tes fietskoerier worden ingediend.

Geen enkele klacht wegens verlies of schade zal in behandeling worden genomen zolang niet alle verzendings- en transportkosten zijn betaald. In geen geval mag het bedrag van de vordering door de afzender in mindering worden gebracht van enigerlei verzendings- en transportkosten aan vi-tes fietskoerier verschuldigd.

Artikel 8

 • Onze erelonen en facturen zijn contant te betalen. De fiscale taksen zijn ten laste van de klant.
 • Klachten in verband met facturen en erelonennota's moeten per aangetekend schrijven geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum.
 • Iedere factuur of ereloonnota die niet contact betaald werd, draagt onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest.
 • Bovendien wordt iedere factuur of ereloonnota van rechtswege verhoogd ten titel van straf met een forfaitaire vergoeding van 15% en met een minimum van €125.

Artikel 9

Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de door vi-tes fietskoerier afgesloten overeenkomsten alsmede onderhavige voorwaarden, zijn, al naargelang hun wettelijke bevoegdheid, enkel de vredegerechten en/of rechtbanken te Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 10

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

Klachten: bipt.be/nl/operatoren/post/ombudsdienst

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x