Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

De huurder is er zich van bewust dat een aantal risico's eigen aan wintersport-activiteiten in geen geval op het materiaal of de verhuurder verhaald kunnen worden. De huurder is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de gegevens, nodig om het wintersport-materiaal volgens de actuele DIN-normen in te stellen. De huurder erkent de instellingen gecontroleerd te hebben bij ontvangst van het wintersportmateriaal. De huurder heeft kennis genomen met de huurvoorwaarden van Ki-vif bvba.

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde huurvoorwaarden

Artikel 1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van wintersportmateriaal, die worden gesloten tussen Ki-vif bvba (verhuurder) en een consument ouder dan 16 jaar (huurder).

Artikel 2 De opgegeven prijzen, zoals overeengekomen op het verhuurformulier, gelden voor eenmalig gebruik tijdens de vastgelegde huurperiode. Indien de effectieve huurperiode korter is dan de forfaitaire wordt er geen korting toegestaan. Indien de effectieve huurperiode de forfaitaire overschrijdt zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de bijkomende dagen.

Artikel 3 De verhuurder heeft voorts het recht de betaling van een waarborg te vragen. Het bedrag van de waarborg is €50 per persoon. De waarborg is bestemd om de verplichtingen van de huurder te dekken en moet betaald worden bij afhaling van de gehuurde wintersportartikelen. De waarborg mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder teruggegeven worden, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

Artikel 4 De gehuurde wintersportartikelen dienen op de overeengekomen begin- en einddatum door de huurder te worden afgehaald, respectievelijk te worden ingeleverd.

Artikel 5 De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde wintersportartikelen en gebruikt het geheel voor eigen risico. Men dient de gehuurde wintersportartikelen met de normale zorg te behandelen. Indien er door het gebruik van het materiaal een reparatie dient te gebeuren zal de integrale kostprijs van de reparatie in rekening gebracht worden. Bij verlies of diefstal van de gehuurde wintersportartikelen dient de huurder de verlieswaarde van het materiaal te betalen aan de verhuurder 

Artikel 6 De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde wintersportartikelen.

Artikel 7 De gehuurde wintersportartikelen dienen droog en gereinigd bij de verhuurder te worden ingeleverd. Indien dit niet is geschied, is de verhuurder gerechtigd voor het reinigen en drogen €10 in rekening te brengen en deze met de waarborgsom te verrekenen.

Artikel 8 Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, en dit tenminste veertien (14) dagen vóór de ingangsdatum van de huurperiode doet, dan zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor elke dag later, wordt door de verhuurder tien procent (10%) van het huurbedrag in rekening gebracht, met een maximum van honderd procent (100%).

Artikel 9 Huurprijzen van ski's zijn inclusief bindingen. Huurprijzen van snowboards zijn inclusief bindingen. Ski’s en snowboards worden gebruiksklaar afgeleverd.

Artikel 11 Bindingen worden afgesteld volgens de actuele DIN-normen. Deze afstelling op basis van DIN-normen is echter geen garantie tegen ongevallen, zodat hiervoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Artikel 12 Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Ki-vif bvba aankomen. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Bij het ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd.

Artikel 13 Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.

Webdesign by