Privacybeleid

Het waarborgen van jouw persoonlijke levenssfeer als je www.enthu.be, www.ki-vif.be, www.bosk.be bezoekt is voor ons een belangrijke taak. In ons privacybeleid, dat van toepassing is op de diensten van Ki-vif bv en Bosk bv, beschrijven we hoe we informatie verzamelen en verwerken.

Ki-vif bv respecteert de privacy van alle gebruikers van www.enthu.be, www.ki-vif.be, www.bosk.be en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

We zijn echter niet verantwoordelijke voor de handelingen van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van www.enthu.be, www.ki-vif.be, www.bosk.be aanvaard je ons privacybeleid.

Verwerking van persoonsgegevens
Ki-vif bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ki-vif bv leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Ki-vif bv stelt zich middels deze Privacy Verklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Ki-vif bv
Kamperfoelieweg 4
3010 Kessel-Lo
BTW BE 0479.418.441

Functionaris Gegevensbescherming Ki-vif bv
Daan Delvaux (Zaakvoerder)
daan@ki-vif.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ki-vif bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Particulieren
  • Voor- en familienaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Groepen en organisaties
  • Naam groep of organisatie
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Bedrijven en Btw-plichtigen
  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en familienaam contactpersoon
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daan@ki-vif.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de werking
Ki-vif bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De organisatie van de activiteit
 • Het afhandelen van de betaling en administratie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Ki-vif bvba analyseert jouw gedrag op de website via google analytics om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Ki-vif bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Als je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Ki-vif bv de gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal die betrekking hebben op onze producten en/of diensten. Ki-vif bvba kan de door jouw verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ki-vif bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ki-vif bvba) tussen zit.

Ki-vif bvba gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Drive: Gegevens worden hier opgeslagen met als doel het organiseren van de activiteit.
 • Google voor email: we slaan uit bedrijfsmatige overwegingen al het emailverkeer op deze server op.
 • Mailchimp voor CRM: indien er niet langer mailing gewenst is, kan er eenvoudig onderaan de email worden afgemeld. De gegevens zullen dan verwijderd worden uit Mailchimp.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Ki-vif bvba bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Personalia: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Adres: > 1 jaar > optimale service en aftersales
 • Overige gegevens: > 1 jaar > optimale service en aftersales

Delen van persoonsgegevens met derden
Ki-vif bvba verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ki-vif bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Ki-vif bvba jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Ki-vif bvba zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Cookies of vergelijkbare technieken
Ki-vif bv gebruikt enkel Google Analytics. Wij oefenen geen enkele invloed uit op de cookies van Google Analytics: niet op inhoud van de verklaringen, niet op de inhoud van deze cookies. Tot op heden heeft Ki-vif bv geen enkele andere cookie gebruikt.

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ki-vif bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daan@ki-vif.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) (NL) of Rijksregisternummer (Be) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Ki-vif bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Ki-vif bv kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient steeds de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.